Veikala noteikumi

DISTANCES LĪGUMS

Līguma redakcija ir spēkā no 05.11.2020.

1. Noteikumu – līguma darbība 
Šie pasūtīšanas noteikumi darbojas attiecībā uz mājaslapā www.dizzidi.com esošajā interneta veikalā pasūtīto preču pirkšanas-pārdošanas līgumiem (turpmāk tekstā vienskaitlī – «Līgums»), kuri tiek noslēgti starp SIA "MF7", vienotais reģistrācijas nr. 40103410405, (turpmāk tekstā – «Pārdevējs») un fizisku vai juridisku personu (turpmāk tekstā – «Pircējs»), par saistībām, kas rodas Pircējam pasūtot vienu vai vairākas, vienādas vai atšķirīgas Preces, turpmāk tekstā – Prece, par to samaksājot  norādīto Preces cenu, bet Pārdevējam apstiprinot Preces pasūtījumu un nodrošinot Preces piegādi uz Pircēja norādīto piegādes adresi.

2. Līguma noslēgšana un līguma stāšanās spēkā
Pircēja Pasūtījums tiek uzskatīts par ierosinājumu noslēgt Līgumu. Pārdevējam nav pienākums Pircējam atsevišķi ziņot par savu piekrišanu.

No brīža, kad Pārdevējs sāk pasūtījuma izpildi, tiek uzskatīts, ka Pārdevējs piekrīt Pasūtījumam.

Pircējs patstāvīgi noformē Preces pasūtījumu ar interneta palīdzību, pilnībā iepazīstoties ar mājas lapā www.dizzidi.com izvietoto informāciju par Preci, tajā skaitā ar šī Līguma un piegādes nosacījumiem, un nosūta to Pārdevējam, norādot savu vārdu un uzvārdu, elektroniskā pasta adresi, tālruņa numuru un piegādes adresi vai piegādes veidu, pēc tam Pircējam tiek nosūtīts  elektronisks Pasūtījuma apstiprinājums.

Pārdevējs nosaka atlaižu kodu piemērošanu savā interneta veikalā. Atlaižu kodi var tikt piemēroti sekojošām pozīcijām:

 

  • piegādei;
  • pirkuma grozam (bez piegādes);
  • kopējā atlaide pirkuma grozam ar piegādei;
  • atsevišķiem produktiem.

 

Atlaižu kodus piemēro Pārdevējs, tos manuāli pievienojot attiecīgai pozīcijai, un tie netiek ģenerēti automātiski. Pircējam informācija par pieejamām atlaidēm parādās attiecīgajās produktu lapās un sadaļā "Piegāde". Atlaide veikalā var būt defināta  kā % vai kā skaitlis. Pirkumam konkrētās atlaides kods tiek piemērots brīdī, kad Pircējs izvēlas maksājuma veidu.

Veicot mēbeļu pasūtījumu, interneta veikala konsultants sazināsies ar jums par Preces apdari, komplektāciju, piegādes termiņiem un izrakstīs rēķinu, kas jāapmaksā 3 (trīs) darba dienu laikā.

Par precēm var norēķināties sekojošos veidos:

  • ar bankas pārskaitījumu;
  • izmantojot debet vai kredītkarti.

Pasūtījuma izpilde tiek uzsākta ar brīdi, kad Pārdevējs ir apstiprinājis pasūtījumu un Pircējs ir veicis pilnu Preces apmaksu.

Pasūtījums zaudē spēku, ja pēc 10 (desmit) darba dienām izrakstītais rēķins nav apmaksāts.

Pārdevējs patur tiesības neapkalpot pasūtījumu, ja interneta veikala konsultantam neizdodas sazināties ar Pircēju pa viņa norādīto tālruņa numuru vai e-pastu.

Pircējam ir pienākums norādīt precīzu informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju: e-pastu un tālruņa numuru.

Pārdevējs saglabā Pircēju pasūtījumus savā elektroniskā datubāzē.

Pasūtījumus Pircējs var veikt 24 stundas diennaktī, bet Pārdevējs pasūtījumu komplektēšanu un saziņu ar Pircēju veic darba dienās no plkst. 9:00 līdz 18:00.

3. Pircēja tiesības atteikties no Līguma un atdot atpakaļ preci
14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), atdot preci, nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību.

Lai atteiktos no Līguma, Pircējam jāaizpilda un jānosūtu Pārdevējam atteikuma tiesību veidlapa. Pircēja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas,  atdot preci Pārdevējam. Prece jāatdod Pārdevējam oriģinālajā iesaiņojumā, ja tāds ir, ar visiem marķējumiem un par saviem līdzekļiem jānogādā preces izsūtīšanas vietā – Pārslas ielā 7 (Āgenskalnā), Rīgā, LV - 1002.

Gadījumā, ja preces tiek atsūtītas atpakaļ sabojātas, lietotas vai nekārtīgas, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt kompensāciju no Pircēja saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. (Noteikumi par distances līgumu, III daļas, 19.punkts).

Naudu par atdoto preci Pārdevējs pārskaitīs uz Pasūtītāja norādīto kontu 30 dienu laikā no preces aizsūtīšanas atpakaļ.

Pārdevējam nav pienākums kompensēt piegādes izdevumus, tie jāsedz Pircējam.

Nevar atdot audumus, kas tiek pārdoti metros un tiek nogriezti (sagatavoti) saskaņā ar konkrēta Pircēja vēlmēm. Atteikuma tiesības nevar tikt izmantotas arī gadījumos, ja Pasūtījums ir izgatavots speciāli Pircējam un/vai pie produkta parametriem ir norādīta atzīme: „speciāls pasūtījums”, izņemot gadījumus, ja saņemtais Pasūtījums neatbilst tam, par ko vienojušies Pircējs un Pārdevējs.

Gultas veļu un dvieļus, kuru iepakojums ir atvērts, nemainām higiēnas apsvērumu dēļ.

Pircējam ir pienākums pirms Pasūtījuma nosūtīšanas atpakaļ pārbaudīt, lai visas daļas tiktu pievienotas (arī lietošanas instrukcija, noņemamas detaļas, preču pavadzīme, kā arī kurjera piegādes dokumenti, ja tādi tiek izsniegti).

Pārdevējs ir atbildīgs par kvalitatīvas Preces pārdošanu un piegādi atbilstoši Preces tehniskajai specifikācijai un pasūtījumam.

Pasūtījuma pavadzīmi obligāti jāsaglabā, jo tas ir dokuments, kas apstiprina pirkumu, un garantija ir spēkā tikai tad, ja ir saglabājies rēķins-pavadzīme.

Defektu esamības gadījumā Pircējam ir tiesības pieprasīt preces bezmaksas remontu vai Pasūtījuma apmaiņu. Gultas veļu un dvieļus, kuru iepakojums ir atvērts, nemainām higiēnas apsvērumu dēļ. Preču apmaiņu mēs veicam tikai precēm ar defektiem vai bojājumiem.

Pārdevējs neatbild par defektiem, kuri radušies pēc preces nodošanas Pircējam, kā arī par defektiem, kuru cēlonis ir preces nepareiza lietošana vai preces fizisks nolietojums.  

4. Pārdevēja tiesības atteikties no līguma
Pārdevējam ir tiesības atteikties no pirkšanas-pārdošanas līguma, kurš noslēgts uz Pasūtījuma pamata, ja Pasūtījuma piegāde nav iespējama, tai skaitā, ja Pārdevējam ir beigušies attiecīgās preces krājumi.

Pārdevējam par šādu gadījumu pie pirmās iespējas jāpaziņo pa tālruni, elektronisko pastu vai pastu. Tādā gadījumā Pircēja samaksāto priekšapmaksu Pārdevējs atmaksā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā, uz Pircēja bankas kontu vai maksājuma sistēmu, no kuras Pircējs ir veicis norēķinus ar Pārdevēju.

Ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā Pircējam atmaksā veikto priekšapmaksu par Preci, ja Pārdevējs nevar izpildīt pasūtījumu atbilstoši tā nosacījumiem un Pircējs nav devis piekrišanu to izmaiņām.

5. Preces cena, piegādes pakalpojumu vērtība 
Interneta veikalā www.dizzidi.com cenas norādītas eiro un ietver sevī spēkā esošo pievienotās vērtības nodokli.

Pārdevējam ir tiesības precizēt cenas, ja tiek mainīta pievienotās vērtības nodokļa apmērs.

Pasūtījums tiek nogādātas Pircējam ar  Omniva pakomātu vai Omniva kurjeru – starpniecību.

Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu brīdī, kad Prece faktiski tiek nodota Pircējam. Pasūtījuma saņemšanas apstiprinājuma neatņemama sastāvdaļa ir Pārdevēja izdotā pavadzīme ar Pircēja vai tā pilnvarotā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu. Ja pasūtījumā norādītajā piegādes laikā Pircējs vai tā pilnvarotais pārstāvis neatrodas iepriekš norādītgajā piegādes adresē, Prece tiek atgriezta Pārdevēja noliktavā un atkārtotā piegāde Pircējam ir jāapmaksā saskaņā ar norādītajiem piegādes tarifiem. Ja Pārdevējs ir veicis divas atkārtotas piegādes uz norādīto adresi, bet Pircējs vai tā pilnvarotais pārstāvis nav bijis sastopams norādītajā adresē un laikā, Pārdevēja saistības tiek uzskatītas par izpildītām. Pārdevējam ir tiesības atteikt turpmākās piegādes iespējas, un Pircēja pienākums ir pašam ierasties Pārdevēja noliktavā un saņemt Preci.

Piegādes maksas aktuālie tarifi ir norādīti interneta veikala www.dizzidi.com sadaļā Piegāde.

Par piegādes pakalpojumiem jāmaksā vienlaicīgi ar Pasūtījuma apmaksu.  

6. Pasūtījuma izpildes laiks
Audumiem, interjera priekšmetiem, tapetēm, gaismekļiem piegādes termiņš līdz 10 darba dienām.

Ja paredzams ilgāks piegādes laiks, tad tas tiek norādīts preces aprakstā un atrunāts noformējot pasūtījumu.

Piegādes termiņš dažādām produktu grupām atšķiras.  

Gadījumā, ja piegādes termiņš neatbilst no ražotāja saņemtajai informācijai, un ir skaidrs, ka preces piegāde atrunātajā laikā nav iespējama no mums neatkarīgu apstākļu dēļ, mēs apņemamies paziņot Pircējam par piegādes termiņa izmaiņām pa kontakttālruņa numuru vai e-pasta adresi, kas norādīta pasūtījumā, ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no informācijas saņemšanas brīža.


7. Pasūtījuma izpildes vieta 
Maza izmēra preces Rīgas pilsētas robežās, kā arī visā Latvijas teritorijā, tiek piegādātas ar kurjeru - SIA "Omniva".

Sūtījumu no “Omniva" pakomātiem var izņemt katru dienu 24 stundas diennaktī. Sūtījuma saņemšanai būs nepieciešams individuāls durvju kods, kas tiks nosūtīts īsziņā/e-pastā, kuru jāievada pakomātā, lai atvērtos skapīša durvis, kurā atrodas Pircējam adresētais sūtījums. Pakomātā sūtījums tiek glabāts 7 dienas. Ja šo 7 dienu laikā sūtījums no pakomāta netiek izņemts, tas tiek nogādāts atpakaļ Pārdevējam.

Ja Pircējs ir izvēlējies saņemt Pasūtījumu uz norādīto adresi, kurjers pirms Pasūtījuma nodošanas Pircējam sazinās telefoniski, lai vienotos par Pasūtījuma ērtāko saņemšanas laiku. Kurjers ar Pircēju mēģina sazināties maksimāli trīs reizes. Ja šo trīs reižu laikā, Pircējs nav sazvanāms un/ vai telefona aparāts ir izslēgts vai atrodas ārpus uztveršanas zonas, Pasūtījums tiek nogādāts atpakaļ Pārdevējam.

Preču saņemšana mūsu birojā/noliktavā – Pārslas ielā 7, Rīgā, ir bez maksas.
Pirms saņemšanas, lūgums, sazināties pa tālruni: 29262993 vai rakstīt barbara@mf7.lv

8. Pasūtījuma apmaksa
Pircējs veic Pasūtījuma un piegādes izdevumu apmaksu uzreiz pēc pirkuma apstiprināšanas, apmaksājot izrakstīto rēķinu ar bankas pārskaitījumu uz SIA MF7 konta numuru AS SEB Banka: LV78UNLA0050017012665, kas norādīts Pirkuma apstiprinājumā – rēķinā. 
Pircējam izvēloties maksājumu veikt ar debet vai kredītkarti, maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma www.makecommerce.lv, Maksekeskus AS.

Personas dati, kas nepieciešami maksājumu veikšanai, tiek nodoti licencētai maksājumu iestādei Maksekeskus AS. Līgums stājas spēkā līdz ar veiksmīgu maksājumu uz internetveikala bankas kontu.

Ja kādu iemeslu dēļ pasūtījumu izpildīt nebūs iespējams, Pircējs par to tiks informēts un samaksātā summa tiks atmaksāta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

9. Garantija 

Visām interneta veikalā tirgotām precēm ir ražotāja garantija. Ražotāja noteiktais garantijas termiņš dažādām precēm ir atšķirīgs.

Informāciju par ražotāja garantijas termiņu izvēlētajai precei var meklēt preces aprakstā vai jautāt klientu konsultam. Gadījumā, ja ražotājs kādai precei noteicis garantijas termiņu, kas ir īsāks par 24 mēnešiem, saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu Pircējs var 24 mēnešu laikā no pirkuma brīža iesniegt prasību par preces neatbilstību līguma noteikumiem.

Juridiskām personām tiek nodrošināts ražotāja noteiktais garantijas termiņš.

 Gadījumā, ja tekstila izstrādājuma tiek konstatēts ražošanas defekts, Pircējam ir tiesības pieprasīt preces apmaiņu Ja to izdarīt nav iespējams - Pircējam tiek atgriezta nauda. Pamatojums pirkumu apliecinošs dokuments.

 10. Personas datu uzkrāšana un izmantošana
Pārdevējs veic fizisko personu datu apstrādi tikai pasūtījuma izpildes un garantijas nodrošināšanai. Pasūtījuma noformēšanai no Pircēja prasām sekojošus datus – vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefons, adrese. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā prasām arī bankas konta numuru, uz kuru atmaksājam naudu.

Mēs nodrošinām savā rīcībā esošo fizisko personu datu aizsardzību un kategoriski atturamies no fizisko personu datu nodošanas trešajām personām, ja vien šāds pienākums nav noteikts ar likumu.

Mēs veicam visus saprātīgos pasākumus personu datu aizsardzībai, lai aizsargātu tos pret zādzību, pazušanu un ļaunprātīgu izmantošanu.

11. Strīdu izšķiršanas kārtība

Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos un nosacījumos, Pircējs un Pārdevējs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus. 

Puses visus starp Pārdevēju un Pircēju radušos strīdus risina savstarpēju sarunu vai sarakstes ceļā. Ja strīdu neizdosies atrisināt sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās Latvijas republikas tiesā, ievērojot LR normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.

Pircējam ir tiesības vērsties arī Eiropas savienīobas strīdu izšķiršanas iestādēs.

12. Noslēguma noteikumi
Šī pasūtīšanas noteikumu redakcija ir spēkā Pasūtījumiem interneta veikalā no 2020. gada 5.novembra.

13.Pārdevēja dati:

SIA MF7
Reģistrācijas numurs: 40103410405

PVN reģ. numurs.: LV40103410405
Juridiskā adrese: Pārslas iela 7-2, Rīga, LV – 1002

Faktiskā adrese: Pārslas iela 7, Rīga, LV – 1002

Banka: AS SEB banka, kods: UNLALV2X

Bankas konts: LV78UNLA0050017012665
E-pasts: barbara@mf7.lv

Tālrunis: + 371 2350358